Skip to main content
گالری استخر ایوان پشتی

گالری استخر گالری «استخر» از ابتدای راه به هنرمندان نوگرا و جوان و همچنین هنرهای بینارشته‌ای در فرم‌های مستقل و گوناگون توجه داشته و این مسیر را به‌عنوان راهی برای حمایت از این طیف هنرمندان برگزیده است. آنچه که اکنون هنرمندان جوان بیشتر مانعی بر سر راه خود می‌دانند فضایی برای یافتن مارکت و ارائه هنرشان است و «استخر» سعی بر گشایش بازار اقتصادی نسل جدید هنرمندان و حفظ آن را دارد. «استخر» از جمله پروژه‌های گالری آرتیبیشن است که در خارج از فضای گاری آرتیبیشن و در مجموعه ایوان ربط در حال اجراست.