Skip to main content

ایوان ربط، کافه‌-رستورانی است همراه با بخش‌های مختلف که عزم خود را جزم کرده شما را از فضای پر سروصدای شهری جدا کند و در درون خودش به هم پیوند دهد.
اینجا در ایوان ربط، علاوه بر کافه‌-رستوران و فضاهایی که برای برگزاری رویدادهای مختلف سازمانی و فردی، بخش‌های دیگری را نیز در دل خود داریم.
مرکز بازی بزرگسالان کیف‌کوک در جنوب ایوان ربط، فضایی برای تجربه بازی‌های رومیزی و جمعی مانند مافیا فراهم کرده است. آتلیه گل و گیاه گل‌گوشه در همسایگی کیف‌کوک، درست در کنج ایوان ربط، برای فراهم آوردن انواع گل و گیاه‌های خانگی، طراحی فضاهای سبز و رسیدگی به گل و گیاهان شما جا خوش کرده است.
خانه خلاق و نوآوری کاف نیز در کنار فضای کار اشتراکی ایوان، محفلی برای دورهم جمع شدن استارتاپ‌ها و ایده‌های نوآورانه به‌خصوص در حوزه بازی و بازی‌وارسازی است.

داستان ربط

باید جایی باشد
که از هیاهوی من‌ها، به آرامشِ دسته جمعی‌مان برسیم …
بـایـد جـایـی بـاشــد کـه از دنـیــای پـر ســر وصــدا، بـه صــدای
پـرندگــان نـاپـیـدا در شــاخ‌وبـرگ درخـتـان پنـاه بـبـریـم؛
پنجره‌ایی که به سوی جهانی نو باز شود.
ایوان ربط، جایی است برای ربط‌مان به هم …
ما از لابه‌لای تراکم برج‌های تهران، در ایوان سـبزرنگی که در دل شـمـیران و در پـیچ‌وخم کوچه‌باغ‌های دست‌و دل‌بازَش جای گرفته، آرام گرفته‌ایم.
ایــوانِ سـبزرنـگی کـه آغوشــش تـا بـه همیـشــه مـیزبان
قرار و بی‌قراری‌تان خواهـد بود.

آبگینه

اگـر دلتنـگ نوشـیدن قـهـوه زیر سـایه درخـتانـی کـه از برگ‌هاشـان قطره‌های باران آویزان است یا گفت‌وگـو زیر نور ماه شده‌اید، در اولین لحظۀ ورودتان به ایوان ربط، رویای اتاق شیشه‌ای برای‌تان به نیکی تعبیر خواهد شد.

کافه رستوران ربط

ایوان سبز رنگ‌مان از نوشیدنی‌های دل‌گـرم‌کننده در زمستان گرفته، تا لذت چشیدن خنکای نوشیدنی‌های تابستانی را برای شما فراهم آورده است.

اتاق خصوصی

چهـاردیواریِ اختصـاصی ایوان‌مــان کــه در اخـتیـار قرارها و جلسه‌های خصوصی‌تر شما خواهد بود؛ جـلسـاتـی کـه نیازمنـد سکـوت، تـمـرکـز و صمیمیـت بیشتری هستند.

کیف‌کوک

و چه رفاقـت‌‌هایی که از دل فراغت‌ها جوانـه می‌زنند …
ما از اهواز «سرگرمی» را برای‌تان به سوغات آورده‌ایم
فراغت و سرگرمی، نقطـه‌ای که از گذشته تا هنوز در ابتدای رفاقت‌های‌مان می‌گـذاریم، چه در شبِ مافیا و چه روزهـای بازی‌های رو‌میـزی، مـا پر از سـرگـرمـی و با کِیفِ کـوک، میزبـان فـراغتِ شما خـواهیـم بـود.

گل‌گوشه

در کـنـج دنـج ایوان ‌مـا، جگـرگـوشــه‌مان گـل‌هـا را بـرای ‌شــما به صف‌کشیده تا زیبایی و سرسبـزی را به خـود و عزیزان‌تان هدیه کنید؛ باشد که از ربط‌مان به هم همیشه به سبزی یاد کنیم.

فروشگاه بازیِ رومیزی

بــرای تـکـرار غــیــرِتـکـراری جــمـع‌هـای خوشـحالِ شما آمــاده شــده‌ایــم.
ما در باجـه‌ی خـوشـحالی‌فـروشـی‌مان سـرگرمی‌هـا را به‌صـف نشـانده‌ایم، تا اسبابِ بازی را همراه‌تان به خانه ببرید.

فضای کار اشتراکی

به‌هرجهت که بخواهید می‌توانید میز کارتان را به طبیعت ایوان ربط گره بزنید.
در فضای کار اشـتراکی ایوان ربط، مـیزها در انتظار مشغله‌های کاری‌تان نشسته‌اند.

گالری استخر

از آنجا که: هنر نزد ایرانیان است و بس؛
در دل باغ‌پشتی ایوان‌مان، استخری که اکنون استفاده‌های پیشین را ندارد به شکلی آراسته‌ایم که امواج هنر در آن جریان یابد و جهان را از چشمانِ هنرمندان معاصر ببینیم.
ما در استخر هنری‌مان افتخار همکاری با گالری «آرتیبیشن» را داریم؛ دوستی قدیمی‌مان که سال‌هاست کوه‌هنر را به دوش می‌کشد.

فضای برگزاری رویداد

چه در چهارچوب رسمی و چه در کالبد صمیمیِ جمع‌های‌تان، ایوان ربط پذیرای دورهمی‌های شاد و میزبانِ میهمانی‌های‌ شما خواهد بود.

ارتباط با ما

خیابان شریعتی، بعد از پل رومی، کوچه رضایی، پلاک ۶