Skip to main content


ما قرار است آدم‌ها را از فضای بیرون جدا کنیم!

این بیرون هر چیزی که می‌خواهد باشد!

در عوض ما دوستدار دورهمی‌های باکیفیت محیط زندگی‌­ای سرسبز و دل‌نشین برای لم‌دادن در گرمای تابستان و سرمای زمستان و جایی برای خلق چیزهای نو هستیم.

جایی برای ربط انسان‌ها به‌ هم، آن هم با گیره‌هایی که ساخته‌ایم.

همه چیز در ربط است که معنا پیدا می‌کند.

لویی کان